[You must be registered and logged in to see this link.]

Chương 1: Giới thiệu tổng quan Linux
Chương 2: Hướng dẫn cài đặt Linux
Chương 3: Các phần mềm thông dụng trên Linux
Chương 4: Giao diện đồ họa X-Window
Chương 5: Tập tin, cấu trúc cây thư mục, người dùng
Chương 6: Lệnh tiện ích và quản lý tiến trình
Chương 7 : Trình soạn thảo VI
Chương 8 : Shells và Shell Scripts
Chương 9 : Thiết lập hạ tầng mạng cơ sở
Chương 10 : Domain Name System (DNS)
Chương 11 : Apache

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]